Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRpl2yck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dalat Hasfarm Agrivina Ltd.

Dalat Hasfarm® được thành lập năm 1994,
chúng tôi liên tục mở rộng diện tích sản xuất. Hiện tại tổng diện tích nhà kính 
được trang bị những thiết bị hiện đại đã lên đến 70 héc ta

  • hZWZmJRpl2yck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVubpZwsbA.

Company Menu

Why Dalat Hasfarm Agrivina Ltd.?

Inside review about Dalat Hasfarm Agrivina Ltd.

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWZmJRpl2yck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...